top of page

PRAWA DZIECKA

SONNENBUDDYS

Cele społeczne - Słoneczni kumple

Kinderrechte-2.jpg

Cel: cotygodniowe cele społeczne – faza testowa od 2020/2021


⦁ Cele tygodniowe są formułowane na podstawie sugestii uczniów
⦁ Ustalenia w radzie klasowej i podczas audytu
⦁ W każdej klasie 2 dzieci upewnia się, że tygodniowy cel został osiągnięty (kumple od słońca)

⦁ Rada klasy pyta, czy cel został osiągnięty
⦁ Zapytanie o kartę „Jak minął tydzień?”
⦁ Każda klasa zbiera punkty za spełnienie tygodniowego celu
⦁ Jeśli cała szkoła ma określoną liczbę punktów, jest nagroda
⦁ Wycieczka z całą szkołą, jedna dłuższa przerwa,
⦁ Wizualizacja celu tygodniowego i już zebranych punktów

STREITSCHLICHTUNG

Rozstrzygnięcie sporu

Celem rozstrzygania sporów jest nauczenie uczniów bez użycia przemocy i wspólnego rozwiązywania konfliktów pod kierunkiem szkolnej opiekunki społecznej p. Maciejewskiego, wzmocnienie ich umiejętności społecznych i poprawa klimatu uczenia się. Nauka tych umiejętności pomaga również uczniom poza szkołą.

GEWALTFREIE KOMMUNIKATION

Komunikacja bez przemocy – czerwona szmata

Rozstrzyganie sporów i wpis do Czerwonej Księgi stanowią środek zaradczy, jeśli zasady szkolne lub klasowe są celowo przekraczane lub naruszane. Jeśli chodzi o łamanie zasad, rozróżnia się mniejszy i poważny gniew:

MAŁA GNIEW

Uszczypnij, trzymaj się, wystaw język, weź coś bez pytania, chowaj rzeczy, przepychaj się, wpadaj, prowokuj werbalnie

Konsekwencje małego kłopotu:
 

Małe problemy powinny być rozwiązywane z zasady przez same dzieci w następujący sposób lub mają następujące konsekwencje dla kadry nauczycielskiej:
 

1. Uczniowie powinni posługiwać się zdaniami stop nabytymi podczas treningu komunikacji werbalnej i mimiki:
 

Zdanie 1: przestań!

Nie chcę tego / nie pozwól, żeby /… .nie ja!

Zdanie 2: przestań!

Nie chcę tego / nie pozwól, żeby /… .nie ja! W przeciwnym razie powiem przełożonemu / nauczycielowi / przełożonemu!

Zdanie 3: przestań!

Teraz powiem przełożonemu / nauczycielowi / przełożonemu!2. Zadośćuczynić lub szczerze i adekwatnie przeprosić za nieodpowiednie zachowanie.
 

3. Jeżeli dziecko odmówi zadośćuczynienia lub przeprosin, incydent zostanie potraktowany jako poważny utrapienie.

WIELKI GNIEW

bicie, kopanie, popychanie itp. (z obrażeniami ciała) szantażowanie, plucie, obrażanie / oczernianie niszczenie mienia / wandalizm nękanie / konieczna kradzież celowe wycofanie nadzorowanego terenu / przełożonego (korytarza itp.) nieuprawnione opuszczenie terenu szkoły

Konsekwencje w przypadku wielkiego gniewu:

Obserwator zapisuje incydent na piśmie na formularzu. Dziecko pojawia się w pokoju z czerwoną książką tego samego lub następnego dnia podczas przerwy. Tam incydent lub naruszenie zasad jest omawiane między nauczycielem a dzieckiem. Dziecko ma możliwość opisania incydentu. Następnie dziecko robi notatkę o swoim złym postępowaniu i myśli o naprawieniu. Procesowi temu towarzyszy nauczyciel w charakterze doradczym.

Formularz podpisują rodzice. Formularz jest następnie umieszczany w Czerwonej Księdze, a zadośćuczynienie musi być dokonane niezwłocznie. Jeśli poszkodowany zgodzi się na zadośćuczynienie, złość zostaje oczyszczona. Jeżeli dziecko nie zapłaci żadnego lub niewystarczającego zadośćuczynienia, zostanie ponownie skierowane do pokoju Czerwonej Księgi.

Po trzech wpisach odbywa się rozmowa z rodzicami i dyrekcją szkoły lub, w zależności od powagi, otwierana jest konferencja częściowa.

SOZIALTRAINING

Szkolenie społeczne

Lubo z kosmosu - I i II klasa


Lubo z kosmosu to program profilaktyczny promujący przetwarzanie informacji społeczno-poznawczych i procesy emocjonalne związane z fazą wejścia do szkoły.
Promocja kompetencji emocjonalnych:

 


⦁ Postrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie uczuć
Radzenie sobie z uczuciami, takimi jak gniew, wykluczenie, frustracja
⦁ odpowiednie zachowanie w sytuacjach stresowych emocjonalnie

 


Promocja umiejętności społecznych:


⦁ Odpowiednie strategie rozwiązywania problemów w sytuacjach konfliktowych i problemowych
⦁ Budowanie i utrzymywanie przyjaźni
⦁ współpraca
⦁ Przestrzegaj zasad, odkładaj potrzeby
⦁ Lepsza integracja dzieci, które już rzucają się w oczy w całej grupie Rozwój pozytywnego odczucia w grupie


Grupa docelowa:

I i II klasa, uniwersalna (wszystkie dzieci) i selektywna (dzieci o podwyższonym ryzyku społeczno-emocjonalnym i poznawczym) w szkole podstawowej

Metoda Różnorodność metod, które odnoszą się do różnych poziomów uczenia się dzieci, takich jak kreatywne projektowanie, współpraca i gry ruchowe, rozmowy, muzyka, gry fabularne, pozytywne opinie itp. powinny charakteryzować program wsparcia. pacynka), która reprezentuje figurę identyfikacji o silnie stymulującym charakterze dla dzieci. Znaczenie i cel wszystkich gier i metod są od razu widoczne dla dzieci z opowieści ramowej o „Lubo”, której doświadczenia i historie motywują grupę dzieci do uczestnictwa i zabawy.


(1) Podstawy: W pierwszym module (godz. 1-12) dzieci rozwijają umiejętności spostrzegania i uwagi społecznej, które są warunkiem radzenia sobie z treściami dalszego szkolenia (kroki 1 i 2 modelu przetwarzania informacji społeczno-poznawczych ).


(2) Regulacja emocji: W drugim module (godziny 13-17) intensywnie promowane są umiejętności regulowania emocji i ich powiązania z sytuacjami społecznymi. Dzieci mają możliwość zrozumienia funkcji uczuć i konieczności ich regulacji oraz poznania konkretnych, odpowiednich do wieku strategii regulacji w trudnych emocjonalnie sytuacjach problemowych.


(3) Przeniesienie: W trzecim module (godz. 18 do 31) dzieci ćwiczą właściwe rozwiązywanie typowych dla wieku, społecznych sytuacji problemowych za pomocą przyjaznego dziecku zmodyfikowanego modelu przetwarzania informacji społeczno-poznawczych („problem- rozwiązywanie formuły"). Począwszy od godziny 21, coraz częściej zachęca się do przenoszenia wyuczonej strategii rozwiązywania problemów na (klasę) własne sytuacje problemowe. Na podstawie umiejętności wypracowanych w modułach 1 i 2, w szczególności w module trzecim opracowywane i szkolone są cele wsparcia przypisane w krokach od 3 do 6 modelu.


Wymiar pedagogiczny: Struktura lekcji/organizacja lekcji, materiały, media, osadzanie treści w przyjaznych dzieciom, motywujących tematach, zrozumiały, jasny język, osadzanie w codziennym życiu szkolnym


Motywujące i zróżnicowane wdrożenie metodyczno-dydaktyczne:


Metody i media oparte na doświadczeniu, fazy bezpośredniego nauczania


Projekt atrakcyjnych i jednocześnie dobrze ustrukturyzowanych materiałów: pacynka, zeszyt ćwiczeń

Materiał / instrumenty Lubo - pacynka, zeszyty ćwiczeń

 

bottom of page